Neurostimulation Electrodes: Translations of Instructions for Use

Translations are available in 24 languages. You can view them on this page or download the pdf for offline reading.

Available Languages

English (EN)

Instructions for Application, Operation and Removal:
 • 1. Skin must always be clean, dry and free from lotion.
 • 2. Do not apply to broken skin.
 • 3. Attach lead wires to electrodes.
 • 4. Remove the protective liner from the electrode. Save liner.
 • 5. Apply electrode securely to skin. Apply center first, then smooth down to electrode edges.
 • 6. Attach lead wires to stimulator device. Turn stimulator on; adjust according to stimulator instructions for treatment. Do not exceed an intensity of 0.1 Watt/cm2.
 • 7. When stimulation session is complete, turn stimulator OFF.
 • 8. Lift at the edge and peel to remove electrodes from skin.

Instructions for Electrode Care and Storage:
 • 9. Replace the saved protective liner on the electrode. Be sure to place the ON side against the electrode gel surface.
 • 10. Disconnect the stimulator wires from the electrode lead wire connectors.
 • 11. Replace electrodes in the original package.
 • 12. If electrodes begin losing adhesion, gently rubbing one or two drops of water onto gel surface may extend usage. If not, replace with new electrodes.
  Caution: Electrodes not firmly attached to the skin greatly increase the chance of burns and other adverse reactions.

Warnings and Precautions:

For all relevant hazards, contraindications, warnings, precautions and adverse side effects, refer to the stimulator device user’s manual.

 • Keep electrodes out of the reach of children.
 • Electrodes are intended for single person use only.
 • DO NOT remove electrode by pulling on lead wire.
 • DO NOT use electrodes that are the wrong size or shape for your device, or incorrectly applied. This could result in skin irritation or thermal burns.
 • Keep electrodes separated during treatment.
 • DO NOT apply to broken skin. Should a skin rash or skin burn occur, immediately discontinue use and contact your physician.
 • DO NOT exceed an intensity of 0.1 Watt/cm2.
 • DO NOT apply electrodes across the head, or across the heart, or on the front of the neck.
 • DO NOT stimulate while driving or operating machinery.

NOTE: The life of the electrode varies depending on skin conditions, skin preparation, type of stimulation, storage and climate. Please read the stimulator device user’s manual thoroughly before use.

Serious events experienced from using this product should be reported immediately to Axelgaard Manufacturing Co. Ltd. and the local competent authority.

Bulgarian / български език (BG)

Инструкции за поставяне, работа и отстраняване:
 • 1. Кожата трябва винаги да е чиста, суха и без лосион.
 • 2. Да не се поставя върху наранена кожа.
 • 3. Свържете кабелите към електродите.
 • 4. Отстранете защитното покритие на електрода. Запазете го.
 • 5. Закрепете електрода стабилно върху кожата. Първо прилепете централната му част, след което изгладете към краищата му.
 • 6. Свържете кабелите към стимулиращото устройство. Включете стимулатора и го регулирайте съгласно инструкциите за лечение. Не трябва да надвишавате интензитет от 0,1 W/cm2.
 • 7. WКогато сесията за стимулация приключи, ИЗКЛЮЧЕТЕ (OFF) стимулатора.
 • 8. Повдигнете ръба на електродите и ги отлепете от кожата.

Инструкции за съхранение и поддръжка на електрода:
 • 9. Поставете обратно съхраненото защитно покритие на електрода. Уверете се, че поставяте страната му с отпечатано ON лице към повърхността с гел на електрода.
 • 10. Разкачете кабелите на стимулатора от конекторите на кабелите на електрода.
 • 11. Върнете електродите в оригиналната им опаковка.
 • 12. Ако способността на електродите да се залепят започне да намалява, внимателното втриване на една-две капки вода в повърхността с гел може да удължи времето им за използване. В противен случай ги заменете с нови електроди.
  Внимание: Ако електродите не са плътно прилепнали към кожата, рискът от изгаряния и други нежелани реакции се повишава значително.

Предупреждения и предпазни мерки:

За да се запознаете с всички съответни рискове, противопоказания, предупреждения, предпазни мерки и нежелани странични ефекти, прегледайте ръководството за потребителя на стимулатора.

 • Съхранявайте електродите на недостъпно за деца място.
 • Електродите са предназначени да се използват само за един човек.
 • НЕ сваляйте електродите, като дърпате кабел.
 • НЕ използвайте за устройството си електроди, които са с грешен размер или форма или са поставени неправилно. Това може да доведе до раздразване на кожата или термични изгаряния.
 • По време на лечението електродите трябва да са разделени.
 • НЕ поставяйте върху наранена кожа. В случай на кожен обрив или изгаряне незабавно преустановете употребата и се свържете с лекаря си.
 • НЕ надвишавайте интензитет от 0,1 W/cm2.
 • НЕ поставяйте електродите напреки на главата, сърцето или отпред на врата.
 • НЕ използвайте стимулация по време на шофиране или при работа с машини.

ЗАБЕЛЕЖКА: Експлоатационният живот на електрода зависи от състоянието и подготовката на кожата, от вида на стимулацията, съхранението и климата. Моля, преди употреба внимателно прочетете ръководството за потребителя на стимулатора.

Сериозни събития, възникнали при използването на този продукт, трябва да се докладват незабавно на Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. и на местния компетентен орган

Czech / Čeština (CS)

Pokyny k připevnění, použití a odstranění:
 • 1. Kůže musí být vždy čistá, suchá a neošetřená krémem.
 • 2. Nepřipevňujte na narušenou kůži.
 • 3. Připojte vodiče k elektrodám.
 • 4. Odloupněte elektrodu z ochranného podkladu. Podklad nevyhazujte.
 • 5. Připevněte elektrodu pevně na kůži. Nejprve přitiskněte střed elektrody a potom vyhlaďte směrem k okrajům.
 • 6. Připojte vodiče ke stimulátoru. Zapněte stimulátor; nastavte podle pokynů k léčbě stimulátorem. Nepřekračujte intenzitu 0,1 W/cm2.
 • 7. Až stimulační terapie skončí, vypněte stimulátor (přepněte na „OFF“).
 • 8. Sloupněte elektrodu z kůže; začněte nadzvednutím okraje.

Pokyny k péči o elektrodu a uchovávání:
 • 9. Nalepte zachovaný ochranný podklad zpět na elektrodu. Dbejte, aby podklad byl stranou s nápisy ON směrem ke gelovému povrchu elektrody.
 • 10. Odpojte vodiče stimulátoru od vodičů elektrody.
 • 11. Vraťte elektrody do původního balení.
 • 12. Pokud elektrody začnou ztrácet přilnavost, někdy lze jejich použitelnost prodloužit jemným vetřením jedné nebo dvou kapek vody do gelového povrchu. Pokud to udělat nelze, nahraďte je novými elektrodami.
  Pozor: Pokud elektrody nejsou pevně připevněné ke kůži, značně se tím zvyšuje riziko popálenin nebo jiných nežádoucích účinků.

Výstrahy a bezpečnostní opatření:

Informace o všech relevantních nebezpečích, kontraindikacích, varováních, bezpečnostních opatřeních a nežádoucích účincích naleznete v uživatelské příručce stimulátoru.

 • Elektrody uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Elektrody jsou určeny k použití pouze u jedné osoby.
 • NESNÍMEJTE elektrody tahem za vodič.
 • NEPOUŽÍVEJTE elektrody nesprávné velikosti nebo tvaru pro váš prostředek ani nesprávně připevněné elektrody. Mohlo by dojít k podráždění kůže nebo tepelným popáleninám.
 • Dbejte, aby elektrody byly od sebe během léčby oddělené.
 • NEPŘIPEVŇUJTE na narušenou kůži. Pokud se vyskytne kožní vyrážka nebo popálenina, okamžitě elektrody přestaňte používat a obraťte se na svého lékaře.
 • NEPŘEKRAČUJTE intenzitu 0,1 W/cm2.
 • Elektrody NEPŘIPEVŇUJTE na hlavu, na oblast srdce ani na přední stranu krku.
 • NEAPLIKUJTE stimulaci při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

POZNÁMKA: Životnost elektrody se liší v závislosti na stavu a přípravě kůže, typu stimulace, uchovávání a klimatu. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku stimulátoru.

Závažné následky zaznamenané při používání tohoto produktu okamžitě nahlaste společnosti Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. a příslušnému místnímu orgánu

Danish / Dansk (DA)

Vejledning i påsætning, brug og aftagning:
 • 1. Huden skal altid være ren, tør og uden lotion.
 • 2. Må ikke påsættes, hvis der er hul på huden.
 • 3. Slut elektrodekablerne til elektroderne.
 • 4. Tag beskyttelsesfilmen af elektroden. Gem filmen.
 • 5. Sæt elektroden godt fast på huden. Sæt midten på først, og glat så ud mod elektrodens kanter.
 • 6. Slut elektrodekablerne til stimulatoren. Tænd for stimulatoren. Juster ifølge stimulatorens behandlingsvejledning. Intensiteten må ikke overstige 0,1 Watt/cm2.
 • 7. SLUK (OFF) stimulatoren, når stimulationsbehandlingen er gennemført.
 • 8. Løft i elektrodekanten, og træk elektroderne af huden.

Pokyny k péči o elektrodu a uchovávání:
 • 9. Sæt den gemte beskyttelsesfilm på elektroden igen. Sørg for at lægge ”ON” -siden mod elektrodens geloverflade.
 • 10. Tag stimulatorkablerne ud af elektrodekablernes stik.
 • 11. Læg elektroderne tilbage i den originale pakning.
 • 12. Hvis elektroderne begynder at miste deres klæbeevne, kan brugstiden måske forlænges ved at gnide en eller to dråber vand ud på geloverfladen. Hvis det ikke hjælper, skal der anvendes nye elektroder.
  Forsigtig: Elektroder, der ikke sidder ordentligt fast på huden, øger risikoen for brandsår og andre uønskede reaktioner.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Se brugermanualen til stimulatoren vedrørende alle relevante farer, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og bivirkninger.

 • Elektroderne skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Elektroderne er kun beregnet til brug til en enkelt person.
 • Elektroderne må IKKE aftages ved at trække i kablet.
 • Anvend IKKE elektroder, der har den forkerte størrelse eller form til dit apparat, eller som er sat forkert på. Dette kan medføre hudirritation eller brandsår.
 • Hold elektroderne adskilt under behandlingen.
 • Elektroderne må IKKE sættes på, hvis der er hul på huden. I tilfælde af hududslæt eller brandsår skal du straks ophøre brugen og søge læge.
 • Intensiteten må IKKE overstige 0,1 Watt/cm2.
 • Sæt IKKE elektroderne på hovedet, over hjertet eller foran på halsen.
 • Stimulation må IKKE udføres under betjening af motorkøretøj eller maskiner.

BEMÆRK: Elektrodens holdbarhed varierer afhængigt af hudtilstand, klargøring af huden, stimulationstype, opbevaring og klima. Læs brugermanualen til stimulatoren grundigt inden brug.

Alvorlige hændelser, der er oplevet ved brug af dette produkt, skal straks rapporteres til Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. og til den lokale kompetente myndighed

German / Deutsch (DE)

Anweisungen für Applikation, Handhabung und Entfernung:
 • 1. Die Haut muss stets sauber, trocken und frei von Lotionen sein.
 • 2. Nicht auf geschädigter Haut applizieren.
 • 3. Elektrodenkabel an den Elektroden befestigen.
 • 4. Schutzfolie von der Elektrode abziehen. Schutzfolie beiseite legen.
 • 5. Elektrode fest auf der Haut anbringen. Zuerst mittig applizieren und dann zum Rand der Elektrode hin glatt streichen.
 • 6. Elektrodenkabel am Stimulator anschließen. Stimulator einschalten und gemäß den Stimulator- Anweisungen für die Behandlung einstellen. Eine Intensität von 0,1 Watt/cm2 nicht überschreiten.
 • 7. Nach Abschluss der Stimulationssitzung den Stimulator ausschalten (OFF).
 • 8. Elektroden zum Entfernen von der Haut am Rand anheben und abziehen.

Anweisungen für Elektrodenpflege und -lagerung:
 • 9. Die beiseite gelegte Schutzfolie wieder an der Elektrode anbringen. Darauf achten, die (mit ON gekennzeichnete) Auflageseite auf der Geloberfläche der Elektrode aufzulegen.
 • 10. Die Stimulationskabel von den Elektrodenkabelanschlüssen abziehen.
 • 11. Die Elektroden wieder in die Originalverpackung legen.
 • 12. Wenn die Elektroden anfangen, ihre Haftung zu verlieren, kann die Nutzungsdauer durch vorsichtiges Auftragen und Einreiben von einem oder zwei Tropfen Wasser auf der Geloberfläche eventuell verlängert werden. Andernfalls durch neue Elektroden ersetzen.
  Achtung: Bei nicht fest auf der Haut angebrachten Elektroden besteht eine erheblich erhöhte Wahrscheinlichkeit von Verbrennungen und sonstigen unerwünschten Reaktionen.

Warn- und Vorsichtshinweise:

Alle relevanten Risiken, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschte Nebenwirkungen können dem Benutzerhandbuch des Stimulators entnommen werden.

 • Elektroden für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 • Die Elektroden sind nur zum Gebrauch bei einer einzigen Person bestimmt.
 • Elektrode NICHT durch Ziehen am Elektrodenkabel entfernen.
 • KEINE Elektroden verwenden, die nicht die richtige Größe oder Form für Ihr Gerät besitzen oder die inkorrekt appliziert sind. Dies könnte Hautreizungen oder thermische Verbrennungen zur Folge haben.
 • Die Elektroden während der Behandlung voneinander getrennt halten.
 • Nicht auf geschädigter Haut applizieren. Bei Auftreten von Hautausschlägen oder -verbrennungen die Anwendung sofort einstellen und den Arzt kontaktieren.
 • Eine Intensität von 0,1 Watt/cm2 NICHT überschreiten.
 • KEINE Elektroden am Kopf, über dem Herzen oder vorne am Hals anbringen.
 • KEINE Stimulation beim Fahren oder Bedienen von Maschinen durchführen.

HINWEIS: Die Lebensdauer der Elektrode variiert je nach Hautbeschaffenheit, Hautvorbereitung, Art der Stimulation, Lagerung und Klima. Bitte das Benutzerhandbuch des Stimulators vor Gebrauch gründlich durchlesen.

Schwerwiegende Reaktionen, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten, sollten sofort der Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. und der örtlich zuständigen Behörde gemeldet werden.

Greek / Ελληνικά (EL)

Οδηγίες εφαρμογής, λειτουργίας και αφαίρεσης:
 • 1. Το δέρμα πρέπει να είναι πάντα καθαρό, στεγνό και να μην υπάρχει λοσιόν.
 • 2. Μην εφαρμόζετε σε τραυματισμένο δέρμα.
 • 3. Προσαρτήστε τα σύρματα απαγωγής στα ηλεκτρόδια.
 • 4. Αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση από το ηλεκτρόδιο. Φυλάξτε την επένδυση.
 • 5. Εφαρμόστε καλά το ηλεκτρόδιο στο δέρμα. Πρώτα εφαρμόστε το κεντρικό τμήμα και, στη συνέχεια, εξομαλύνετε έως τα άκρα του ηλεκτροδίου.
 • 6. Προσαρτήστε τα σύρματα απαγωγής στη συσκευή διεγέρτη. Ενεργοποιήστε τον διεγέρτη και προσαρμόστε ανάλογα με τις οδηγίες του διεγέρτη για θεραπεία. Η ένταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 Watt/cm2.
 • 7. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία διέγερσης, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ(OFF) τον διεγέρτη.
 • 8. Ανασηκώστε από το άκρο και αποκολλήστε για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια από το δέρμα.

Οδηγίες για τη φροντίδα και τη φύλαξη των ηλεκτροδίων:
 • 9. Επανατοποθετήστε την προστατευτική επένδυση που φυλάξατε στο ηλεκτρόδιο. Φροντίστε να τοποθετήσετε την πλευρά ON επάνω στην επιφάνεια γέλης του ηλεκτροδίου.
 • 10. Αποσυνδέστε τα καλώδια του διεγέρτη από τους συνδέσμους των συρμάτων απαγωγής του ηλεκτροδίου.
 • 11. Επανατοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στην αρχική συσκευασία.
 • 12. Εάν έχει αρχίσει να χάνεται η συγκολλητική ιδιότητα των ηλεκτροδίων, ενδέχεται να παρατείνετε τη χρήση εάν τρίψτε μία ή δύο σταγόνες νερό στην επιφάνεια γέλης με ήπιες κινήσεις. Εάν δεν παραταθεί, αντικαταστήστε με νέα ηλεκτρόδια.
  Προσοχή: Εάν τα ηλεκτρόδια δεν έχουν προσαρτηθεί σταθερά στο δέρμα, αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων και άλλων ανεπιθύμητων αντιδράσεων.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

Για όλους τους σχετικούς κινδύνους, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής διεγέρτη.

 • Διατηρήστε τα ηλεκτρόδια μακριά από παιδιά.
 • Τα ηλεκτρόδια προορίζονται για χρήση σε ένα άτομο μόνο.
 • ΜΗΝ αφαιρείτε το ηλεκτρόδιο τραβώντας το από το σύρμα απαγωγής.
 • ΜΗ χρησιμοποιείτε ηλεκτρόδια που δεν έχουν το σωστό μέγεθος ή σχήμα για τη συσκευή σας, ούτε ηλεκτρόδια που δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή θερμικά εγκαύματα.
 • Διατηρείτε τα ηλεκτρόδια χωριστά το ένα από το άλλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
 • ΜΗΝ εφαρμόζετε σε τραυματισμένο δέρμα. Εάν εμφανιστεί δερματικό εξάνθημα ή έγκαυμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.
 • Η ένταση ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 Watt/cm2.
 • ΜΗΝ εφαρμόζετε ηλεκτρόδια κατά μήκος του κεφαλιού ή της καρδιάς ή στο μπροστινό μέρος του αυχένα.
 • ΜΗΝ πραγματοποιείτε διέγερση όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια ζωής του ηλεκτροδίου διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος, την προετοιμασία του δέρματος, το είδος διέγερσης, τη φύλαξη και το κλίμα. Πριν από τη χρήση, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής διεγέρτη.

Σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. και στην τοπική αρμόδια αρχή

Estonian / Eesti (ET)

Paigaldus-, kasutus- ja eemaldusjuhised
 • 1. Nahk peab olema kindlasti puhas ja kuiv ning ilma kreemita.
 • 2. Ärge paigaldage vigastatud nahale.
 • 3. Ühendage ühendusjuhtmed elektroodidega.
 • 4. Eemaldage elektroodidelt kaitsekatted. Hoidke kaitsekatted alles.
 • 5. Kinnitage elektroodid korralikult nahale. Paigaldage kõigepealt keskosa ja siluge seejärel piki elektroodide servasid.
 • 6. Ühendage ühendusjuhtmed stimulaatoriga. Lülitage stimulaator sisse ja reguleerige sätteid raviprotseduurile kohalduvate stimulaatori suuniste kohaselt. Ärge ületage intensiivsust 0,1 W/cm2.
 • 7. Kui simulatsiooniseanss on lõppenud, lülitage stimulaator sättele OFF(OFF) (Väljas).
 • 8. Võtke elektroodide servadest kinni ja eemaldage elektroodid nahalt.

Elektroodide hooldus- ja hoiundamisjuhised
 • 9. Pange eemaldatud kaitsekatted elektroodidele tagasi. Elektroodi geelpinna vastu peab jääma külg, millel on märk ON (Pealmine).
 • 10. Lahutage stimulaatori juhtmed elektroodide ühendusjuhtmete konnektoritest.
 • 11. Pange elektroodid originaalpakendisse tagasi.
 • 12. Kui elektroodide kleepuvus väheneb, võib nende kasutusiga pikendada geelpinnale ettevaatlikult ühe või kahe veetilga hõõrumine. Kui see ei parenda kleepuvust, asendage elektroodid uutega.
  Tähelepanu! Kui elektroodid pole korralikult nahale kinnitatud, tõstab see märkimisväärselt põletusvigastuste ja muude kõrvalnähtude tekkeohtu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kõikide asjaomaste ohtude, vastunäidustuste, hoiatuste, ettevaatusabinõude ja kõrvaltoimete kohta vaadake stimulaatori kasutusjuhendit.

 • Elektroode tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • Elektroodid on mõeldud kasutamiseks vaid ühel patsiendil.
 • ÄRGE tõmmake elektroodi eemaldamiseks ühendusjuhtmest.
 • ÄRGE kasutage elektroode, mille suurus või kuju pole seadme jaoks sobiv või mis pole nõuetekohaselt paigaldatud. Selle juhise eiramisega võiks kaasneda nahaärritus või põletusvigastused.
 • Elektroodid ei tohi raviprotseduuril üksteisega kokku puutuda.
 • ÄRGE paigaldage vigastatud nahale. Nahalööbe või nahapõletuse korral katkestage viivitamatult kasutamine ja võtke ühendust arstiga.
 • ÄRGE ületage intensiivsust 0,1 W/cm2.
 • ÄRGE paigaldage elektroode pähe, südame kohale ega kaela esiosale.
 • ÄRGE kasutage stimulaatorit autojuhtimise või masinatega töötamise ajal.

MÄRKUS: Elektroodide kasutusiga erineb olenevalt naha seisundist, naha ettevalmistamisest, stimulatsiooni tüübist, hoiundamisest ja kliimast. Enne kasutamist tutvuge põhjalikult stimulaatori kasutusjuhendiga.

LToote kasutamisel ilmnenud tõsistest intsidentidest tuleb teatada koheselt ettevõttele Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. ning kohalikule pädevale asutusele

Finnish / Suomi (FI)

Asetus-, käyttö- ja poisto-ohjeet:
 • 1. Ihon on oltava aina puhdas, kuiva ja voiteeton.
 • 2. Älä aseta vaurioituneelle iholle.
 • 3. Kiinnitä johtimet elektrodeihin.
 • 4. Poista elektrodin suojakalvo. Säilytä kalvo.
 • 5. Aseta elektrodi tiukasti paikalleen iholle. Aseta ensin elektrodin keskiosa ja tasoita sitten elektrodin reunoja kohti.
 • 6. Kiinnitä johtimet stimulaattoriin. Kytke stimulaattori päälle. Säädä stimulaattori hoitoa varten sen ohjeiden mukaan. Älä aseta tehon arvoksi yli 0,1 W/cm2.
 • 7. Kun stimulaatiojakso on valmis, kytke stimulaattori OFF (pois päältä) -asentoon.
 • 8. Kohota reunasta ja irrota elektrodit iholta.

Elektrodin hoito- ja säilytysohjeet:
 • 9. Aseta talteen pantu suojakalvo takaisin elektrodin päälle. Varmista, että ON (päällä) -puoli tulee elektrodin geelipintaa vasten.
 • 10. Irrota stimulaattorin johdot elektrodin johdinliittimistä.
 • 11. Aseta elektrodit takaisin alkuperäiseen pakkaukseen.
 • 12. Jos elektrodien kiinnitys alkaa hävitä, niiden käyttöikää voidaan ehkä pidentää hieromalla yksi tai kaksi tippaa vettä geelipinnalle. Jos se ei auta, vaihda elektrodit uusiin.
  Huomio: palovammojen ja muiden haittavaikutusten riski kasvaa suuresti, jos elektrodit eivät kiinnity kunnolla ihoon.

Varoitukset ja varotoimet:

Katso kaikki asianmukaiset vaarat, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja haittavaikutukset stimulaattorin käyttöoppaasta.

 • Pidä elektrodit lasten ulottumattomissa.
 • Elektrodit on tarkoitettu käytettäviksi vain yhdelle henkilölle.
 • ÄLÄ irrota elektrodia vetämällä johtimesta.
 • ÄLÄ käytä elektrodeja, jotka ovat vääränkokoisia tai -muotoisia laitteellesi tai joita ei ole asetettu oikein. Seurauksena voi olla ihon ärsytys tai palovammat.
 • Pidä elektrodit erillään toisistaan hoidon aikana.
 • ÄLÄ aseta vaurioituneelle iholle. Jos syntyy ihon ärsytystä tai palovamma, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
 • ÄLÄ aseta tehon arvoksi yli 0,1 W/cm2.
 • ÄLÄ aseta elektrodeja pään tai sydämen poikki tai kaulan etupuolelle.
 • ÄLÄ tee stimulaatiota ajaessasi tai käyttäessäsi koneita.

HUOMAA: Elektrodin käyttöikä vaihtelee ihon terveyden, ihon valmistelun, stimulaatiotyypin, säilytyksen ja ilmaston mukaan. Lue stimulaattorin käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Tämän tuotteen käytöstä aiheutuneista vakavista tapahtumista on ilmoitettava välittömästi Alexgaard Manufacturing Co. Ltd:lle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle

French / Français (FR)

Instructions pour l’application, le fonctionnement et le retrait des électrodes :
 • 1. Veiller à ce que la peau soit toujours propre, sèche et exempte de lotion.
 • 2. Ne pas appliquer sur une lésion cutanée.
 • 3. Raccorder les fils conducteurs aux électrodes.
 • 4. Retirer la pellicule protectrice de l’électrode. Conserver la pellicule protectrice.
 • 5. Appliquer l’électrode fermement contre la peau. Commencer par appliquer le centre de l’électrode, puis la lisser vers les bords.
 • 6. Raccorder les fils conducteurs au stimulateur. Allumer le stimulateur ; le régler selon le mode d’emploi et en fonction du traitement. Ne pas dépasser une intensité de 0,1 W/cm2.
 • 7. Une fois la séance de stimulation terminée, éteindre le stimulateur (OFF)
 • 8. Pour retirer l’électrode, soulever un bord et la décoller de la peau.

Instructions pour l’entretien et le stockage des électrodes :
 • 9. Remettre en place la pellicule protectrice sur l’électrode. S’assurer d’orienter le côté marqué ON contre la surface de l’électrode enduite de gel.
 • 10. Débrancher les fils du stimulateur des connecteurs de fils conducteurs de l’électrode.
 • 11. Remettre les électrodes dans leur emballage d’origine.
 • 12. Si les électrodes commencent à perdre leur adhérence, il est possible de prolonger leur utilisation en frottant doucement une ou deux gouttes d’eau sur la surface du gel. Sinon, les remplacer par de nouvelles électrodes.
  Mise en garde : une mauvaise adhérence des électrodes contre la peau accroît considérablement le risque de brûlures et d’autres effets indésirables.

Avertissements et précautions :

Consulter le manuel d’utilisation du stimulateur pour des détails sur les dangers, contreindications, avertissements, précautions et effets indésirables pertinents.

 • Tenir les électrodes hors de la portée des enfants.
 • Les électrodes sont destinées exclusivement à être utilisées chez un seul patient.
 • NE PAS retirer l’électrode en tirant sur le fil conducteur.
 • NE PAS utiliser d’électrodes de taille ou de forme non adaptée à votre appareil ou mal appliquées. Cela pourrait provoquer une irritation de la peau ou des brûlures thermiques.
 • Tenir les électrodes séparées pendant le traitement.
 • NE PAS appliquer sur une lésion cutanée. En cas d’éruption ou de brûlure cutanée, cesser immédiatement l’utilisation des électrodes et contacter un médecin.
 • NE PAS dépasser une intensité de 0,1 W/cm2.
 • NE PAS appliquer les électrodes sur la tête, le coeur ou le devant du cou.
 • NE PAS stimuler en conduisant ou lors de l’utilisation de machines.

REMARQUE : La durée de vie de l’électrode varie en fonction de l’état de la peau, de la préparation de la peau, du type de stimulation, des conditions de stockage et du climat. Lire attentivement le manuel d’utilisation du stimulateur avant utilisation.

Les événements graves liés à l’utilisation de ce produit doivent être signalés immédiatement à Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. et aux autorités locales compétentes

Croatian / Hrvatski (HR)

Upute za primjenu, rukovanje i uklanjanje:
 • 1. Koža mora uvijek biti čista, suha i bez losiona.
 • 2. Ne primjenjujte na oštećenoj koži.
 • 3. Pričvrstite žice na elektrode.
 • 4. Uklonite zaštitnu ovojnicu s elektrode. Spremite ovojnicu.
 • 5. Dobro pričvrstite elektrodu na kožu. Najprije pričvrstite sredinu, a zatim zagladite prema rubovima elektrode.
 • 6. Pričvrstite žice na stimulator. Uključite stimulator. Prilagodite ga prema uputama za postupak uz stimulator. Nemojte premašiti snagu od 0,1 W/cm2.
 • 7. Kad je sesija stimuliranja završena, postavite stimulator na OFF (ISKLJUČENO).
 • 8. Kako biste uklonili elektrode s kože, podignite ih pri rubu i odgulite.

Upute za održavanje i čuvanje elektroda:
 • 9. Spremljenu zaštitnu ovojnicu vratite na elektrodu. Stranu s oznakom ON postavite na gelom obloženu površinu elektrode.
 • 10. Odvojite žice stimulatora od spojnica za žice na elektrodama.
 • 11. Vratite elektrode u izvorno pakiranje.
 • 12. Ako elektrode počnu gubiti ljepljivost, utrljajte li nježno jednu ili dvije kapi vode u gelom obloženu površinu, možete produljiti upotrebu. U suprotnom, zamijenite ih novim elektrodama.
  Oprez: Elektrode koje nisu dobro pričvršćene na kožu uvelike povećavaju mogućnost pojave opeklina i drugih nuspojava.

Upozorenja i mjere opreza:

Sve relevantne rizike, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza i nuspojave potražite u korisničkom priručniku stimulatora.

 • Elektrode čuvajte izvan dohvata djece.
 • Elektrode su namijenjene za primjenu samo na jednoj osobi.
 • NE uklanjajte elektrodu povlačenjem žice.
 • NE upotrebljavajte elektrode pogrešne veličine ili oblika za vaš uređaj ili koje su neispravno primijenjene. Može doći do nadražaja kože ili termalnih opeklina.
 • Tijekom postupka elektrode držite odvojenima.
 • NE primjenjujte na oštećenoj koži. U slučaju pojave osipa ili opeklina, odmah prestanite s primjenom i obratite se svojem liječniku.
 • NE premašujte snagu od 0,1 W/cm2.
 • NE primjenjujte elektrode na glavi, na području srca i prednjeg dijela vrata.
 • Stimulaciju NE pokrećite dok vozite ili rukujete strojevima.

NAPOMENA: Životni vijek elektrode može biti različit ovisno o stanju kože, pripremi kože, vrsti stimulacije, čuvanju i klimatskim uvjetima. Prije upotrebe pažljivo pročitajte korisnički priručnik stimulatora.

Ozbiljne događaje do kojih je došlo tijekom upotrebe ovog proizvoda odmah je potrebno prijaviti društvu Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. i lokalnom nadležnom tijelu

Hungarian / Magyar (HU)

Alkalmazásra, működtetésre és eltávolításra vonatkozó utasítások
 • 1. A bőr mindig legyen tiszta, száraz és krémektől mentes.
 • 2. Ne használja sérült bőrfelületen.
 • 3. Csatlakoztassa az elvezetéseket az elektródákhoz.
 • 4. Távolítsa el a védőréteget az elektródáról. Őrizze meg a védőréteget.
 • 5. Szorosan rögzítse az elektródát a bőrre. Illessze fel először az elektróda közepét, majd simítsa le a széleit.
 • 6. Csatlakoztassa az elvezetéseket az ingerlőkészülékhez. Kapcsolja be az ingerlést és állítsa be a készülék kezelésre vonatkozó instrukciói szerint. Ne lépje túl a 0,1 W/cm2cm2-es intenzitást.
 • 7. Az ingerlési kezelés végeztével kapcsolja KI (OFF) az ingerlőt.
 • 8. Az elektróda eltávolításához emelje fel a szélénél fogva és húzza le a bőrről.

Az elektróda gondozására és tárolására vonatkozó utasítások:
 • 9. Helyezze vissza a félretett védőréteget az elektródára. Győződjön meg arról, hogy az ON oldal az elektróda géles felszíne felé néz.
 • 10. Válassza le az ingerlővezetékeket az elektróda elvezetésének csatlakozóiról.
 • 11. Helyezze vissza az elektródákat az eredeti csomagolásukba.
 • 12. Ha az elektródák kezdik elveszíteni tapadóképességüket, a géles felületbe óvatosan dörzsölt egy-két csepp víz segíthet meghosszabbítani a használhatóságukat. Amennyiben ez nem segít, cserélje le az elektródákat újakra.
  Figyelem! A bőrhöz nem elég szorosan tapadó elektródák nagy mértékben növelik az égési sérülések és egyéb mellékhatások esélyét.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

Minden vonatkozó veszély, ellenjavallat, figyelmeztetés, óvintézkedés és mellékhatás tekintetében olvassa el az ingerlőkészülék használati útmutatóját.

 • Tartsa az elektródákat gyermekektől elzárva.
 • Az elektródák kizárólag egy emberen használhatók.
 • NE az elvezetés meghúzásával távolítsa el az elektródát.
 • NE használjon olyan elektródákat, amelyek nem megfelelő méretűek vagy alakúak a készüléke számára, vagy amelyek rosszul lettek felhelyezve. Ez bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
 • Az elektródák nem érhetnek össze a kezelés közben.
 • NE használja sérült bőrfelületen. Amennyiben bőrkiütést vagy égési sérülést tapasztal, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és keresse fel kezelőorvosát.
 • NE lépje túl a 0,1 W/cm2-es intenzitást.
 • NE használja az elektródákat a fej és a szív területén, illetve a nyak elülső részén.
 • NE alkalmazzon ingerlést vezetés vagy gépek kezelése közben.

MEGJEGYZÉS: Az elektródák élettartama függ a bőr állapotától és előkészítésétől, az ingerlés típusától, a tárolási és légköri viszonyoktól. Használat előtt, kérjük, olvassa el az ingerlő használati útmutatóját.

A termék használatából fakadóan tapasztalt súlyos eseményeket azonnal jelenteni kell az Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. és a helyi illetékes hatóság felé

Italian / Italiano (IT)

Istruzioni per l’applicazione, il funzionamento e la rimozione
 • 1. La cute dev'essere sempre pulita e asciutta, e non devono esservi applicate creme.
 • 2. Non applicare su cute che presenti lesioni.
 • 3. Collegare i fili delle derivazioni agli elettrodi.
 • 4. Staccare il rivestimento protettivo dall'elettrodo. Conservare il rivestimento.
 • 5. Fissare bene l'elettrodo sulla cute. Applicare prima il centro poi stendere fino ai bordi dell'elettrodo.
 • 6. Collegare i fili delle derivazioni al dispositivo di stimolazione. Accendere lo stimolatore e regolare in base alle istruzioni per il trattamento. Non superare un’intensità di 0,1 Watt/cm2.
 • 7. Al termine della sessione di stimolazione spegnere (OFF) lo stimolatore.
 • 8. Sollevare il bordo e staccare gli elettrodi dalla cute.

Istruzioni per la manutenzione e conservazione degli elettrodi
 • 9. Riposizionare sull'elettrodo il rivestimento protettivo conservato. Assicurarsi di collocare il lato ON sulla superficie dell'elettrodo ricoperta da gel.
 • 10. Scollegare i fili dello stimolatore dai connettori dei fili delle derivazioni degli elettrodi.
 • 11. Riporre gli elettrodi nella confezione originale.
 • 12. Se gli elettrodi cominciano a perdere aderenza, una leggera frizione di una o due gocce d’acqua sulla superficie con il gel può aiutare a prolungarne l’uso. Altrimenti sostituire gli elettrodi.
  Attenzione: un’applicazione non corretta degli elettrodi sulla cute aumenta notevolmente la possibilità di ustioni e di altre reazioni avverse.

Avvertenze e precauzioni

Per tutti gli eventuali rischi, controindicazioni, avvertenze, precauzioni ed effetti collaterali avversi, consultare il manuale dell’utente del dispositivo di stimolazione.

 • Tenere gli elettrodi fuori dalla portata dei bambini.
 • Gli elettrodi sono destinati all’uso su una sola persona.
 • NON staccare gli elettrodi tirando i fili delle derivazioni.
 • NON usare elettrodi della forma o dimensione errata per il proprio dispositivo oppure elettrodi applicati erroneamente. Ciò può provocare irritazioni cutanee o ustioni termiche.
 • Tenere gli elettrodi separati durante il trattamento.
 • NON applicarli su cute che presenti lesioni. In presenza di eruzioni o ustioni cutanee, interrompere immediatamente l’uso e rivolgersi al proprio medico.
 • NON superare un’intensità di 0,1 Watt/cm2.
 • NON applicare gli elettrodi sulla testa, sul cuore o sulla parte anteriore del collo.
 • NON effettuare la stimolazione durante la guida o l’uso di macchinari.

NOTA: la durata dell’elettrodo varia a seconda delle condizioni cutanee, della preparazione della cute, del tipo di stimolazione, della conservazione e del clima. Leggere attentamente il manuale dell’utente del dispositivo di stimolazione prima dell’uso.

Gli eventi gravi verificatisi durante l'utilizzo di questo prodotto devono essere segnalati immediatamente ad Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. e all'autorità locale competente

Lithuanian / Lietuvių (LT)

Uždėjimo, naudojimo ir nuėmimo instrukcijos
 • 1. Oda visada turi būti švari, sausa ir nepatepta losjonu.
 • 2. Nedėkite ant pažeistos odos.
 • 3. Prijunkite elektrodų laidus prie elektrodų.
 • 4. Nuimkite nuo elektrodo apsauginį tarpiklį. Išsaugokite tarpiklį.
 • 5. Tvirtai priklijuokite elektrodą prie odos. Visų pirma pritvirtinkite vidurį, tada išlyginkite elektrodo kraštus.
 • 6. Prijunkite elektrodų laidus prie stimuliatoriaus. Įjunkite stimuliatorių; sureguliuokite pagal stimuliatoriaus procedūros instrukcijas. Neviršykite 0,1 W/cm2 intensyvumo.
 • 7. Kai baigiamas stimuliavimo seansas, IŠJUNKITE (OFF) stimuliatorių.
 • 8. Pakelkite už krašto ir nuplėškite elektrodus nuo odos.

Elektrodų priežiūros ir laikymo instrukcijos
 • 9. Uždėkite išsaugotą apsauginį tarpiklį ant elektrodo. Būtinai UŽDĖJIMO (ON) pusę dėkite prie elektrodo gelinio paviršiaus.
 • 10. Atjunkite stimuliatoriaus laidus nuo elektrodų laidų jungčių.
 • 11. Įdėkite elektrodus į gamintojo pakuotę.
 • 12. Jeigu elektrodai pradeda prarasti sukibimą, švelniai įtrinkite vieną ar du lašus vandens ant gelinio paviršiaus, tai gali padėti pailginti jų naudojimo trukmę. Jeigu ne, pakeiskite naujais elektrodais.
  Dėmesio! Tvirtai prie odos nepritvirtinti elektrodai žymiai padidina nudegimų ir kitų nepageidaujamų reakcijų tikimybę.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Apie visus susijusius pavojus, kontraindikacijas, įspėjimus, atsargumo priemones ir nepageidaujamą šalutinį poveikį skaitykite stimuliatoriaus naudotojo vadove.

 • Laikykite elektrodus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Elektrodai yra skirti naudoti tik vienam asmeniui.
 • NENUIMKITE elektrodo, traukdami už jo laido.
 • NENAUDOKITE jūsų prietaisui netinkamo dydžio ar formos elektrodų arba netinkamai uždėtų elektrodų. Tai gali sukelti odos sudirginimą arba terminius nudegimus.
 • Procedūros metu elektrodai turi būti atskirti.
 • NEDĖKITE ant pažeistos odos. Jeigu atsirastų odos bėrimas ar nudegimas, nedelsdami nustokite naudoti ir kreipkitės į savo gydytoją.
 • NEVIRŠYKITE 0,1 W/cm2 intensyvumo.
 • NEDĖKITE elektrodų skersai galvos arba skersai širdies ar kaklo priekyje.
 • NENAUDOKITE stimuliacijos, kai vairuojate arba valdote mechanizmus.

PASTABA. Elektrodo naudojimo trukmė skiriasi, tai priklauso nuo odos būklės, odos paruošimo, stimuliacijos tipo, laikymo ir klimato. Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite stimuliatoriaus naudojimo vadovą.

Apie rimtus įvykius, patirtus naudojant šį gaminį, reikia nedelsiant pranešti Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. ir kompetentingai vietinei institucijai

Latvian / latviešu (LV)

Norādījumi par uzlikšanu, lietošanu un noņemšanu
 • 1. Ādai vienmēr jābūt tīrai, sausai un bez losjona.
 • 2. Nelietot uz bojātas ādas.
 • 3. Elektrodiem pievienojiet novadījumu vadus.
 • 4. Noņemiet elektroda aizsargoderi. Saglabājiet oderi.
 • 5. Rūpīgi uzlieciet elektrodu uz ādas. Vispirms novietojiet centru, tad izlīdziniet virzienā uz elektroda malām.
 • 6. Novadījuma vadus pievienojiet stimulējošajai ierīcei. Ieslēdziet stimulatoru; pielāgojiet saskaņā ar stimulatora instrukcijām par terapiju. Nepārsniedziet 0,1 W/cm2 intensitāti.
 • 7. Kad stimulēšanas seanss ir pabeigts, stimulatoru pārslēdziet stāvoklī OFF (izslēgts).
 • 8. Paceliet elektrodus aiz malām un atlobiet tos no ādas.

Norādījumi par elektrodu kopšanu un glabāšanu
 • 9. Uzlieciet elektrodam saglabāto aizsargoderi. Pārliecinieties, ka ON puse atrodas pretim elektroda gela virsmai.
 • 10. Stimulējošās ierīces vadus atvienojiet no elektrodu novadījumu vadu savienotājiem.
 • 11. Elektrodus ievietojiet atpakaļ oriģinālajā iepakojumā.
 • 12. Ja elektrodu lipīgums sāk mazināties, saudzīgi ierīvējiet vienu vai divus pilienus ūdens gela virsmā: tas, iespējams, paildzinās lietošanas laiku. Pretējā gadījumā nomainiet ar jauniem elektrodiem.
  Uzmanību! Ja elektrodi nav cieši pievienoti ādai, ievērojami palielinās apdegumu un citu nevēlamu blakusparādību risks.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Informāciju par būtiskajiem apdraudējumiem, kontrindikācijām, brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem un nevēlamām blakusparādībām skatīt stimulējošās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

 • Glabāt elektrodus bērniem nepieejamās vietās.
 • Elektrodi ir paredzēti lietošanai tikai vienai personai.
 • Elektrodu NEDRĪKST noņemt, velkot aiz novadījuma vada.
 • NELIETOT elektrodus, kuru lielums vai forma neatbilst jūsu ierīcei vai kuri ir nepareizi uzlikti. Tā rezultāts var būt ādas kairinājums vai termiski apdegumi.
 • Ārstēšanas laikā turēt elektrodus nošķirtus.
 • NELIETOT uz bojātas ādas. Ja uz ādas rodas izsitumi vai apdegums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.
 • NEPĀRSNIEGT intensitāti 0,1 W/cm2.
 • NENOVIETOT elektrodus uz galvas, virs sirds vai arī uz kakla priekšējās virsmas.
 • NEVEIKT stimulāciju transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas laikā.

PIEZĪME. Elektroda kalpošanas laiks ir atkarīgs no ādas stāvokļa, ādas sagatavošanas, stimulācijas veida, glabāšanas un klimata. Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt stimulējošās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

Par nopietniem gadījumiem, kas radušies, lietojot šo produktu, nekavējoties jāziņo Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. un attiecīgai vietējai iestādei

Maltese / Malti (MT)

Istruzzjonijiet għall-Applikazzjoni, Operazzjoni u Tneħħija:
 • 1. Il-ġilda trid tkun dejjem nadifa, xotta u mingħajr lozjoni.
 • 2. Tapplikax fuq ġilda maqsuma.
 • 3. Waħħal il-wajers kondutturi mal-elettrodi.
 • 4. Neħħi l-inforra protettiva minn mal-elettrodu. Żomm l-inforra.
 • 5. Applika l-elettrodu b’mod sigur mal-ġilda. Applika n-naħa fiċ-ċentru l-ewwel, imbagħad illixxa sat-truf tal-elettrodu.
 • 6. Waħħal il-wajers kondutturi mat-tagħmir tal-istimulazzjoni. Ixgħel l-istimulatur; aġġusta skont l-istruzzjonijiet tal-istimulatur għat-trattament. Taqbiżx intensità ta’ 0.1 Watt/cm2.
 • 7. Meta s-sessjoni tal-istimulazzjoni tkun lesta, ITFI (OFF) l-istimulatur.
 • 8. Għolli ’l fuq minn mat-tarf u qaxxar biex tneħħi l-elettrodi minn mal-ġilda.

Istruzzjonijiet għal biex Tieħu Ħsieb u Taħżen l-Elettrodu:
 • 9. Ibdel l-inforra protettiva fuq l-elettrodu li tkun żammejt. Kun żgur li tagħmel in-naħa li hemm miktub ON li tmiss mal-wiċċ tal-ġell tal-elettrodu.
 • 10. Skonnettja l-wajers tal-istimulatur minn mal-konnetturi tal-wajers kondutturi tal-elettrodu.
 • 11. Ibdel l-elettrodi fil-pakkett oriġinali.
 • 12. F’kaz li l-elettrodi ma jibqgħux jeħlu daqshekk, jekk togħrok qatra jew żewġ qatriet ilma bilmod fuq il-wiċċ tal-ġell jista’ jkun li jdumu jservu iktar. Jekk le, issostitwixxihom b’elettrodi ġodda.
  Attenzjoni: Elettrodi li ma jkunux imwaħħla sew mal-ġilda jistgħu b’mod sinifikanti jżidu ċċans ta’ ħruq jew reazzjonijiet avversi oħra.

Twissijiet u Prekawzjonijiet:

Għall-perikli, kontra-indikazzjonijiet, twissijiet, prekawzjonijiet u l-effetti sekondarji avversi kollha rilevanti, irreferi għall-manwal tal-utent tat-tagħmir tal-istimulazzjoni.

 • Żomm l-elettrodi ’l bogħod minn fejn jistgħu jilħquhom it-tfal.
 • L-elettrodi huma intenzjonati biex jintużaw minn persuna waħda biss.
 • TNEĦĦIX l-elettrodu billi tiġbed il-wajer konduttur.
 • TUŻAX elettrodi li mhumiex tad-daqs jew ta’ għamla tajba għat-tagħmir tiegħek, jew li jkunu applikati b’mod ħażin. Dan jista’ jwassal għal irritazzjoni tal-ġilda jew ħruq termali.
 • Żomm l-elettrodi separati matul it-trattament.
 • TAPPLIKAX fuq ġilda bil-qsim. Jekk iseħħ raxx tal-ġilda jew ħruq fuq il-ġilda, ieqaf milli tkompli tużahom immedjatament u kkuntattja lit-tabib tiegħek.
 • TAQBIŻX intensità ta’ 0.1 Watt/cm2.
 • TAPPLIKAX elettrodi mar-ras, jew fuq il-qalb, jew fuq in-naħa ta’ quddiem tal-għonq.
 • TISTIMULAX waqt li tkun qed issuq jew tħaddem xi makkinarju.

NOTA: Iż-żmien kemm idumu jservu l-elettrodi jvarja skont il-kundizzjonijiet tal-ġilda, ilpreparazzjoni tal-ġilda, it-tip ta’ stimulazzjoni, ħażna u klima. Jekk jogħġbok aqra l-manwal talutent tat-tagħmir tal-istimulazzjoni sew qabel l-użu.

Avvenimenti serji esperjenzati mill-użu ta' dan il-prodott għandhom jiġu rrappurtati immedjatament lil Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. u lill-awtorità kompetenti lokali

Dutch / Nederlands (NL)

Instructies voor aanbrenging, gebruik en verwijdering:
 • 1. De huid moet altijd schoon, droog en vrij van lotion zijn.
 • 2. Niet aanbrengen op geschonden huid.
 • 3. Bevestig de elektrodedraden aan de elektroden.
 • 4. Verwijder de beschermfolie van de elektrode. Bewaar de folie.
 • 5. Breng de elektrode stevig op de huid aan. Breng eerst het midden aan en strijk de elektrode vervolgens naar de randen toe glad.
 • 6. Bevestig de elektrodedraden aan het stimulatiesysteem. Zet de stimulator aan; pas de instellingen aan volgens de bij de stimulator geleverde instructies voor de behandeling. Overschrijd niet een intensiteit van 0,1 watt/cm2.
 • 7. Wanneer de stimulatiesessie is voltooid, zet u de stimulator UIT (OFF).
 • 8. Trek elektroden bij de rand omhoog en verwijder ze van de huid.

Instructies voor verzorging en bewaring van elektroden:
 • 9. Plaats de bewaarde beschermfolie weer op de elektrode. Zorg dat de kant met het woord ON (aan) tegen het oppervlak met het elektrodengel aanligt.
 • 10. Koppel de draden van de stimulator los van de connectors voor de elektrodedraden.
 • 11. Plaats de elektroden terug in de oorspronkelijke verpakking.
 • 12. Als de elektroden hun kleefkracht beginnen te verliezen, kunt u ze mogelijk langer doen meegaan door voorzichtig een of twee druppels water op het geloppervlak te wrijven. Als dat niet helpt, gebruik dan nieuwe elektroden.
  Opgelet: Als elektroden niet stevig aan de huid kleven, neemt de kans op brandwonden en andere ongewenste reacties aanzienlijk toe.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Voor alle relevante gevaren, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en ongewenste bijwerkingen dient u de gebruikershandleiding van het stimulatiesysteem te raadplegen.

 • Elektroden buiten het bereik van kinderen houden.
 • Elektroden dienen uitsluitend voor gebruik bij één persoon.
 • Elektroden NIET verwijderen door aan de elektrodedraad te trekken.
 • GEEN elektroden van de verkeerde maat of vorm voor uw systeem of verkeerd aangebrachte elektroden gebruiken. Dit kan huidirritatie of thermische brandwonden tot gevolg hebben.
 • Tijdens de behandeling elektroden van elkaar gescheiden houden.
 • Elektroden NIET op geschonden huid aanbrengen. In geval van huiduitslag of een brandwond op de huid moet u het gebruik onmiddellijk staken en contact opnemen met uw arts.
 • Een intensiteit van 0,1 watt/cm2 NIET overschrijden.
 • Elektroden NIET over het hoofd, over het hart of aan de voorkant van de hals aanbrengen.
 • GEEN stimulatie uitvoeren terwijl u autorijdt of een machine bedient.

NB: De levensduur van de elektrode varieert afhankelijk van de huidconditie, de huidpreparatie, het type stimulatie, de bewaring en het klimaat. Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding van het stimulatiesysteem in zijn geheel door.

Ernstige gebeurtenissen die optreden bij het gebruik van dit product moeten onmiddellijk worden gemeld aan Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. en aan de lokale bevoegde autoriteit

Polish / Polski (PL)

Instrukcja zakładania, obsługi i zdejmowania:
 • 1. Skóra musi być zawsze czysta, sucha, niepokryta kosmetykami.
 • 2. Nie zakładać na naruszoną skórę.
 • 3. Podłączyć odprowadzenia do elektrod.
 • 4. Zdjąć nakładkę ochronną z elektrody. Zachować nakładkę.
 • 5. Przyłożyć elektrodę ściśle do skóry. Najpierw przyłożyć środek, a następnie wygładzić w stronę krawędzi.
 • 6. Podłączyć odprowadzenia do stymulatora. Włączyć stymulator; wyregulować zgodnie z instrukcją prowadzenia leczenia właściwą dla stymulatora. Nie przekraczać natężenia 0,1 W/cm2.
 • 7. Po zakończeniu sesji wyłączyć stymulator (OFF).
 • 8. Aby zdjąć elektrody ze skóry, podważać je przy krawędzi i odklejać.

Instrukcja pielęgnacji i przechowywania elektrod:
 • 9. Z powrotem założyć nakładkę ochronną na elektrodę. Strona z nadrukiem ON powinna być zwrócona do powierzchni elektrody pokrytej żelem.
 • 10. Odłączyć przewody stymulatora od złączy odprowadzeń elektrody.
 • 11. Włożyć elektrody z powrotem do oryginalnego opakowania.
 • 12. Jeśli elektrody zaczynają tracić własności samoprzylepne, delikatne wtarcie jednej lub dwóch kropli wody w powierzchnię żelową może niekiedy umożliwić ich dłuższe użytkowanie. Jeśli ten sposób nie zadziała, wymienić elektrody na nowe.
  Przestroga: Niedokładne przyleganie elektrod do skóry znacząco zwiększa ryzyko poparzeń i wystąpienia innych reakcji niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Wszystkie mające zastosowanie informacje o zagrożeniach, przeciwwskazaniach, ostrzeżeniach, środkach ostrożności i niepożądanych skutkach ubocznych zawiera instrukcja obsługi stymulatora.

 • Przechowywać elektrody w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Elektrody są przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę.
 • NIE zdejmować elektrod, pociągając za odprowadzenie.
 • NIE używać elektrod o rozmiarze lub kształcie niedopasowanym do używanego urządzenia lub nieprawidłowo założonych. Mogłoby to spowodować podrażnienie skóry lub poparzenia termiczne.
 • W trakcie leczenia elektrody nie powinny stykać się ze sobą.
 • NIE zakładać na naruszoną skórę. Jeśli wystąpi wysypka lub poparzenie skóry, natychmiast zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
 • NIE przekraczać natężenia 0,1 W/cm2.
 • NIE zakładać elektrod na skórę głowy, nad sercem ani z przodu szyi.
 • NIE stymulować podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

UWAGA: Czas, przez jaki elektroda nadaje się do użytku, zależy od stanu skóry, sposobu przygotowania skóry, rodzaju stymulacji, warunków przechowywania i warunków klimatycznych. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi stymulatora.

Poważne zdarzenia związane z użytkowaniem tego produktu należy jak najszybciej zgłaszać firmie Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. i właściwym organom lokalnym

Portuguese / Português (PT)

Instruções de aplicação, funcionamento e remoção:
 • 1. A pele deve estar sempre limpa, seca e sem loções.
 • 2. Não aplique em peles gretadas.
 • 3. Ligue os fios condutores aos elétrodos.
 • 4. Remova o forro de proteção do elétrodo. Conserve o forro.
 • 5. Aplique, com segurança, o elétrodo na pele. Aplique primeiro no centro e, depois, deslize suavemente até às extremidades do elétrodo.
 • 6. Ligue os fios condutores ao dispositivo estimulador. Ligue o estimulador; ajuste conforme as instruções do estimulador para o tratamento. Não exceda uma intensidade de 0,1 Watt/cm2.
 • 7. Após a conclusão da sessão de estimulação, desligue o estimulador (OFF).
 • 8. Levante a extremidade e puxe para remover os elétrodos da pele.

Instruções de manutenção e armazenamento do elétrodo:
 • 9. Substitua o forro de proteção conservado no elétrodo. Certifique-se de que coloca o lado ON contra a superfície do gel do elétrodo.
 • 10. Desligue os fios do estimulador dos conectores do fio condutor do elétrodo.
 • 11. Substitua os elétrodos na embalagem original.
 • 12. Se os elétrodos começarem a perder aderência, esfregar delicadamente uma ou duas gotas de água na superfície do gel pode prolongar o tempo de utilização. Caso contrário, substitua por novos elétrodos.
  Cuidado: Os elétrodos que não estejam bem presos à pele aumentam consideravelmente o risco de queimaduras e outras reações adversas.

Advertências e precauções:

Para saber mais sobre todos os perigos relevantes, contraindicações, advertências, precauções e efeitos secundários adversos, consulte o manual de utilizador do dispositivo estimulador.

 • Mantenha os elétrodos fora do alcance de crianças.
 • Os elétrodos destinam-se a uma única utilização individual.
 • NÃO remova o elétrodo puxando o fio condutor.
 • NÃO utilize elétrodos que tenham a forma ou o tamanho errado para o seu dispositivo, ou que tenham sido aplicados incorretamente. Isto pode causar irritação cutânea ou queimaduras térmicas.
 • Mantenha os elétrodos separados durante o tratamento.
 • NÃO aplique em peles gretadas. Caso ocorra uma queimadura ou erupção cutânea, interrompa imediatamente a utilização e contacte o seu médico.
 • NÃO exceda uma intensidade de 0,1 Watt/cm2.
 • NÃO aplique os elétrodos ao longo da cabeça, do coração ou na parte da frente do pescoço.
 • NÃO utilize o estimulador enquanto conduz ou manuseia máquinas.

NOTA: A vida útil do elétrodo varia de acordo com as condições da pele e a sua preparação, com o tipo de estimulação, de armazenamento e de clima. Leia com atenção o manual de utilizador do dispositivo estimulador antes da utilização.

Quaisquer eventos graves derivados do uso deste produto devem ser relatados imediatamente à Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. e à autoridade local competente

Romanian / Română (RO)

Instrucțiuni de aplicare, operare și îndepărtare:
 • 1. Pielea trebuie să fie întotdeauna curată, uscată și fără urme de loțiuni.
 • 2. Nu aplicați pe pielea afectată de leziuni.
 • 3. Atașați derivațiile la electrozi.
 • 4. Îndepărtați învelișul protector de pe electrod. Păstrați învelișul.
 • 5. Aplicați electrodul bine fixat pe piele. Aplicați mai întâi centrul, apoi întindeți până la marginile electrodului.
 • 6. Atașați derivațiile la dispozitivul stimulator. Porniți stimulatorul; reglați în conformitate cu instrucțiunile stimulatorului pentru tratament. Nu depășiți intensitatea de 0,1 Watt/cm2.
 • 7. La finalizarea sesiunii de stimulare comutați stimulatorul în poziția OPRIT (OFF).
 • 8. Ridicați de margini și dezlipiți electrozii pentru a-i îndepărta de pe piele.

Instrucțiuni pentru îngrijirea și stocarea electrozilor:
 • 9. Aplicați din nou pe electrod învelișul protector păstrat. Asigurați-vă că aplicați partea marcată PORNIT (ON) lipită de suprafața cu gel a electrodului.
 • 10. Deconectați cablurile stimulatorului de la conectorii derivațiilor electrozilor.
 • 11. Reintroduceți electrozii în ambalajul original.
 • 12. Dacă electrozii încep să își piardă proprietatea adezivă, frecarea delicată a una sau două picături de apă pe suprafața cu gel poate prelungi durata de utilizare. Dacă nu se întâmplă acest lucru, înlocuiți cu electrozi noi.
  Atenție: Neatașarea fermă a electrozilor pe piele crește mult posibilitatea producerii de arsuri și a altor reacții adverse.

Avertismente și precauții:

Pentru toate pericolele, contraindicațiile, avertismentele, precauțiile și efectele secundare adverse relevante, consultați manualul de utilizare al dispozitivului stimulator.

 • Nu lăsați electrozii la îndemâna copiilor.
 • Electrozii sunt destinați utilizării pentru o singură persoană.
 • NU îndepărtați electrodul trăgând de derivație.
 • NU utilizați electrozi care nu au dimensiunea sau forma corectă pentru dispozitivul dumneavoastră sau care sunt incorect aplicați. Se pot produce iritații ale pielii sau arsuri termice.
 • Țineți electrozii separați în timpul tratamentului.
 • NU aplicați pe pielea afectată de leziuni. Dacă se produce o iritație sau o arsură a pielii, întrerupeți imediat utilizarea și contactați medicul.
 • NU depășiți intensitatea de 0,1 Watt/cm2.
 • NU aplicați electrozii pe cap sau pe zona inimii sau pe partea din față a gâtului.
 • NU efectuați stimularea în timp ce conduceți un vehicul sau operați un utilaj.

NOTĂ: Durata de viață a electrodului variază în funcție de starea pielii, de pregătirea pielii, de tipul de stimulare, de stocarea electrodului și de climă. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare a dispozitivului stimulator înainte de utilizare.

Eventualele evenimente grave rezultate în urma utilizării acestui produs trebuie raportate imediat companiei Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. și autorității competente locale

Slovak / Slovenčina (SK)

Pokyny na aplikáciu, prevádzku a odstránenie
 • 1. Pokožka musí byť stále čistá, suchá a nenakrémovaná.
 • 2. Neaplikujte na poranenú pokožku.
 • 3. Pripojte zvodové vodiče k elektródam.
 • 4. Z elektródy odstráňte ochrannú podložku. Podložku uchovajte.
 • 5. Elektródu pevne priložte na pokožku. Priložte najprv jej strednú časť a potom vyhlaďte smerom nadol k okrajom elektródy.
 • 6. Pripojte zvodové vodiče k stimulačnému zariadeniu. Zapnite stimulátor a nastavte ho podľa pokynov na liečbu. Nepresahujte intenzitu 0,1 W/cm2.
 • 7. Keď sa stimulačná relácia skončí, stimulátor VYPNITE (OFF).
 • 8. Nadvihnite a odlepte okraj, aby ste mohli odstrániť elektródu z pokožky.

Pokyny na starostlivosť o elektródu a uchovávanie:
 • 9. Uchovanú podložku prilepte späť na elektródu. Presvedčte sa, že ste na gélový povrch elektródy priložili lepivú stranu (ON).
 • 10. Odpojte káble stimulátora od konektorov zvodových vodičov elektródy.
 • 11. Vložte elektródy do pôvodného balenia.
 • 12. Ak elektródy strácajú lepivosť, jemným vmasírovaním jednej alebo dvoch kvapiek vody do gélového povrchu môžete predĺžiť dobu ich použiteľnosti. Ak sa tak nestane, nahraďte elektródy novými.
  Upozornenie: Elektródy, ktoré nie sú pevne priložené na pokožku významne zvyšujú šancu popálenia a iných nežiaducich reakcií.

Varovania a bezpečnostné opatrenia:

Všetky relevantné nebezpečenstvá, kontraindikácie, varovania, bezpečnostné opatrenia a nežiaduce vedľajšie účinky sú uvedené v príručke na používanie stimulačného zariadenia.

 • Elektródy uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Elektródy sú určené na používanie iba u jednej osoby.
 • NEODSTRAŇUJTE elektródu potiahnutím za zvodový vodič.
 • NEPOUŽÍVAJTE elektródy, ktorých veľkosť alebo tvar nezodpovedajú vášmu prístroju, alebo ktoré sú nesprávne pripevnené. Mohlo by to spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
 • Počas liečby zabezpečte, že sú elektródy oddelené.
 • NEAPLIKUJTE na poškodenú pokožku. Ak dôjde k vyrážke alebo popáleniu pokožky, okamžite zastavte používanie a kontaktujte vášho lekára.
 • NEPRESAHUJTE intenzitu 0,1 W/cm2.
 • NEPRIPÁJAJTE elektródy na hlavu, srdce alebo na prednú časť krku.
 • NEPOUŽÍVAJTE stimuláciu počas riadenia alebo prevádzkovania strojov.

POZNÁMKA: Životnosť elektródy sa líši v závislosti od stavu pokožky, prípravy pokožky, typu stimulácie, uchovávania a podnebia. Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte príručku pre používateľa stimulátora.

Závažné udalosti, ku ktorým došlo pri používaní tohto produktu, by sa mali okamžite nahlásiť spoločnosti Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. a príslušnému miestnemu orgánu

Slovene / Slovenščina (SL)

Navodila za namestitev, uporabo in odstranitev:
 • 1. Koža mora biti vedno čista, suha in brez losjonov.
 • 2. Ne nameščajte na poškodovano kožo.
 • 3. Kable priključite v elektrode.
 • 4. Z elektrode odstranite zaščitno folijo in jo shranite.
 • 5. Elektrodo dobro pritrdite na kožo. Najprej pritrdite sredino elektrode in nato pogladite še robove.
 • 6. Kable priključite na stimulacijsko napravo. Vključite stimulator in ga nastavite v skladu z navodili za uporabo stimulacijske terapije. Intenziteta ne sme preseči 0,1 W/cm2.
 • 7. Ko je stimulacijska terapija zaključena, stimulator izklopite (OFF).
 • 8. Elektrode privzdignite ob robu in jih odlepite s kože.

Navodila za ravnanje z elektrodami in njihovo shranjevanje:
 • 9. Zaščitno folijo namestite nazaj na elektrodo. Stran folije z oznako ON je treba namestiti na površino elektrode z gelom.
 • 10. Kable stimulatorja izključite iz priključkov na elektrodah.
 • 11. Elektrode shranite nazaj v originalno embalažo.
 • 12. Če se lepljivost elektrod zmanjša, v površino z gelom nežno vtrite eno ali dve kapljici vode. S tem boste morda podaljšali uporabnost, sicer elektrode zamenjajte z novimi.
  Pozor: Če so elektrode slabo pritrjene na kožo, se močno poveča možnost pojava opeklin in drugih neželenih učinkov.

Opozorila in previdnostni ukrepi:

Za vse informacije o nevarnostih, kontraindikacijah, opozorilih, previdnostnih ukrepih in neželenih stranskih učinkih glejte navodila za uporabo stimulacijske naprave.

 • Elektrode hranite zunaj dosega otrok.
 • Elektrode so namenjene za uporabo samo na eni osebi.
 • Elektrod NE odstranjujte tako, da potegnete za kabel.
 • NE uporabljajte elektrod, ki niso prave velikosti ali oblike za vašo napravo, ali nepravilno nameščenih elektrod, saj lahko dražijo kožo ali povzročijo opekline.
 • Med terapijo naj bodo elektrode ločene.
 • NE nameščajte na poškodovano kožo. Če se na koži pojavi izpuščaj ali opeklina, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na zdravnika.
 • Intenziteta NE sme preseči 0,1 W/cm2.
 • Elektrod NE nameščajte čez glavo, čez srce ali na sprednji del vratu.
 • Stimulacije NE izvajajte med vožnjo ali upravljanjem strojev.

OPOMBA: Življenjska doba elektrode je odvisna od stanja kože, priprave kože, vrste stimulacije, shranjevanja in okolja. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo stimulacijske naprave.

Če ob uporabi tega izdelka pride do resnih dogodkov, o tem nemudoma obvestite podjetje Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. in lokalni pristojni organ

Spanish / Español (ES)

Instrucciones para aplicación, operación y remoción:
 • 1. La piel siempre debe estar limpia, seca y libre de lociones.
 • 2. No aplique sobre la piel lesionada.
 • 3. Conecte los cables a los electrodos.
 • 4. Remueva el revestimiento protector del electrodo. Guarde el protector.
 • 5. Coloque el electrodo de forma segura en la piel, aplicando primero el centro y luego alisando los lados.
 • 6. Conecte los cables al dispositivo estimulador. Enciéndalo y ajuste de acuerdo con las instrucciones para el tratamiento. La intensidad no debe exceder de 0.1 Watt/cm2.
 • 7. Cuando complete la sesión, apague el estimulador.
 • 8. Levante del borde y despegue para remover los electrodos de la piel.

Instrucciones para el cuidado y almacenamiento del electrodo:
 • 9. Coloque el electrodo nuevamente en el revestimiento protector. Asegúrese de colocar el lado "ON" contra la superficie de gel del electrodo.
 • 10. Desconecte los cables del estimulador de los cables del electrodo.
 • 11. Coloque nuevamente los electrodos en el empaque original.
 • 12. Si los electrodos comienzan a perder adhesión, puede prolongar su uso frotando suavemente una o dos gotas de agua en la superficie. Si no, reemplácelos con nuevos electrodos.
  Precaución: Los Electrodos que no estén firmemente adheridos a la piel aumentan en gran medida las posibilidades de quemaduras y otras reacciones adversas.

Advertencias y precauciones:

Para todos los riesgos relevantes, contraindicaciones, advertencias, precauciones, efectos secundarios adversos, consulte el manual del usuario del dispositivo estimulador.

 • Mantenga los electrodos fuera del alcance de los niños.
 • Los electrodos están diseñados solo para uso individual.
 • NO remueva el electrodo halando del cable.
 • NO use electrodos que sean del tamaño o forma equivocada para su dispositivo, o no se apliquen correctamente. Esto puede causar irritaciones o quemaduras en la piel.
 • Mantenga los electrodos separados durante el tratamiento.
 • NO coloque sobre piel lesionada. Si ocurre un salpullido o una quemadura de piel, descontinúe su uso inmediatamente y contacte a su médico.
 • NO exceda la intensidad a más de 0.1 watt/cm2.
 • NO coloque los electrodos en la cabeza, en el área del corazón, o en la parte frontal del cuello.
 • NO use ningún dispositivo estimulador mientras opere o conduzca maquinaria.

NOTA: La vida útil de los electrodos varía según las condiciones y preparación de la piel, tipo de estimulación, almacenamiento y clima. Por favor lea cuidadosamente el manual de uso del estimulador antes de usarlo.

Los sucesos graves derivados del uso de este producto deben comunicarse de inmediato a Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. y a la autoridad local competente

Swedish / Svenska (SV)

Anvisningar för applicering, användning och borttagning:
 • 1. Huden måste alltid vara ren, torr och utan hudkräm.
 • 2. Applicera inte på skadad hud.
 • 3. Anslut elektrodkablarna till elektroderna.
 • 4. Ta av skyddspapperet från elektroden. Spara skyddspapperet.
 • 5.Fäst elektroden säkert på huden. Applicera mitten först och släta sedan ut och tryck fast kanterna på elektroderna.
 • 6. Anslut elektrodkablarna till stimulatorn. Slå på stimulatorn; justera enligt anvisningarna för stimulatorbehandling. Överskrid inte en intensitet på 0,1 W/cm2.
 • 7. Slå AV (OFF) stimulatorn när stimuleringssessionen är slutförd.
 • 8. Lyft vid kanten och dra av för att ta bort elektroderna från huden.

Anvisningar för skötsel och förvaring av elektroder:
 • 9. Sätt tillbaka skyddspapperet på elektroden. Var noga med att placera ON (på)-sidan mot elektrodens gelyta.
 • 10. Koppla bort stimulatorkablarna från elektrodkabelanslutningarna på elektroderna.
 • 11. Lägg tillbaka elektroderna i originalförpackningen.
 • 12. Om elektroderna börjar lossna, kan man eventuellt förlänga användningen genom att försiktigt gnida en eller ett par droppar vatten på gelytan. Om det inte hjälper, byt ut mot nya elektroder.
  Försiktighet! Risken för brännsår och andra oönskade reaktioner ökar kraftigt om elektroderna inte sitter ordentligt fast på huden.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Se användarhandboken till stimulatorn för information om alla relevanta risker, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och oönskade biverkningar.

 • Håll elektroder utom räckhåll för barn.
 • Elektroderna är avsedda för användning till endast en person.
 • Ta INTE av elektroden genom att dra i elektrodkabeln.
 • Använd INTE elektroder av fel storlek eller form för er enhet, eller elektroder som applicerats felaktigt. Fel storlek eller form eller felaktigt applicerade elektroder kan orsaka hudirritation eller brännskador.
 • Håll elektroder skilda från varandra under behandling.
 • Applicera INTE på skadad hud. Avbryt omedelbart användningen och kontakta läkare om huden får utslag eller brännskador.
 • Överskrid INTE en intensitet på 0,1 W/cm2.
 • Applicera INTE elektroder över huvudet eller hjärtat, och ej heller på halsens framsida.
 • Stimulera INTE medan du kör bil eller använder maskiner.

OBS! Elektrodens livstid varierar beroende på hudens tillstånd, hudförberedelse, stimuleringstyp, förvaring och klimat. Läs användarhandboken till stimulatorn noga före användning.

Allvarliga händelser som inträffar vid användning av denna produkt ska omedelbart rapporteras till Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. och till den lokala behöriga myndigheten

Norwegian / Norsk (NO)

Anvisninger for påsetting, bruk og fjerning:
 • 1. Huden skal alltid være ren, tørr og fri for kremer.
 • 2. Skal ikke settes på skadet hud.
 • 3. Koble ledningene til elektrodene.
 • 4. Fjern dekkpapiret fra elektroden. Ta vare på dekkpapiret.
 • 5. Sett elektroden godt fast på huden. Sett på den midterste delen først, og stryk deretter utover mot kantene av elektroden.
 • 6. Koble ledningene til stimulatoren. Slå på stimulatoren, og juster den i samsvar med behandlingsanvisningene. Overstig ikke en intensitet på 0,1 watt/cm2.
 • 7. Når stimuleringsøkten er fullført, slår du AV (OFF) stimulatoren.
 • 8. Løft i kanten av elektrodene, og riv dem forsiktig av huden.

Anvisninger for stell og oppbevaring av elektroder:
 • 9. Sett dekkpapiret du tok vare på, på elektroden igjen. Plasser -siden (ON) inn mot elektrodens gelflate.
 • 10. Koble stimulatorledningene fra koblingene for elektrodeledninger.
 • 11. Legg elektrodeledningene i originalpakningen igjen.
 • 12. Hvis elektrodene begynner å miste noe av klebeevnen, kan du muligens forlenge varigheten ved å gni én eller to dråper vann forsiktig inn i gelflaten. Hvis ikke må elektrodene skiftes ut med nye.
  Obs! Elektroder som ikke er festet godt til huden, medfører vesentlig økt risiko for forbrenning og andre uønskede reaksjoner.

Advarsler og forholdsregler:

Se alle relevante farer, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og bivirkninger i brukerhåndboken for stimulatoren.

 • Oppbevar elektroder utilgjengelige for barn.
 • Elektrodene skal bare brukes til én person.
 • Fjern IKKE elektroder ved å dra i ledningen.
 • Bruk IKKE elektroder som har feil størrelse eller fasong for din enhet, eller som er feil påsatt. Dette kan medføre hudirritasjon eller forbrenning.
 • Hold elektrodene atskilt under behandling.
 • Skal IKKE settes på skadet hud. Hvis det skulle oppstå utslett eller forbrenning i huden, skal du straks slutte å bruke dem og ta kontakt med legen.
 • Overstig IKKE en intensitet på 0,1 watt/cm2.
 • Plasser IKKE elektroder på hodet, over hjertet eller på halsen.
 • Stimuleringen skal IKKE være på mens du kjører bil eller bruker maskiner.

MERK: Elektrodens varighet avhenger av hudtilstand, hudklargjøring, type stimulering, oppbevaring og klima. Les brukerhåndboken for stimulatoren nøye før bruk.

Alvorlige hendelser som oppstår ved bruk av dette produktet skal rapporteres umiddelbart til Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. og vedkommende myndighet lokalt

Icelandic / Íslenskur (IS)

Leiðbeiningar um ásetningu, notkun og fjarlægingu:
 • 1. Húð skal ávallt vera hrein, þurr og laus við krem og áburð.
 • 2. Setjið ekki á rofna húð.
 • 3. Tengið leiðsluvíra við rafskaut.
 • 4. Takið verndarfilmuna af rafskautinu. Geymið filmuna.
 • 5. Festið rafskautið tryggilega á húðina. Festið miðju rafskautsins fyrst, strjúkið svo út að brúnum rafskautsins.
 • 6. Tengið leiðsluvíra við örvunartæki. Kveikið á örvunartæki; stillið það samkvæmt leiðbeiningum um meðferð. Ekki má fara yfir styrkleikann 0,1 watt/cm2.
 • 7. Þegar örvunarlotu er lokið skal slökkva á örvunartækinu OFF.
 • 8. Til að fjarlægja rafskautin af húðinni skal lyfta brún þeirra upp og toga þau af.

Leiðbeiningar um umhirðu og geymslu rafskauta:
 • 9. Setjið verndarfilmuna sem geymd var aftur á rafskautið. Gætið þess að láta þá hlið verndarfilmunnar sem orðið „ON“ er prentað á snúa að hlaupyfirborði rafskautsins.
 • 10. Aftengið örvunarvírana frá leiðslutengjum rafskautanna.
 • 11. Setjið rafskautin aftur í upprunalegu umbúðirnar.
 • 12. Ef viðloðun rafskauta minnkar er hugsanlega hægt að framlengja endingartíma þeirra með því að nudda varlega einum eða tveimur vatnsdropum á hlaupyfirborðið. Ef það virkar ekki skal taka ný rafskaut í notkun.
  Varúð: Rafskaut sem ekki eru tryggilega fest við húðina auka verulega hættu á brunasárum og öðrum aukaverkunum.

Varnaðarorð og varúðarreglur:

Upplýsingar um allar viðeigandi hættur, frábendingar, varnaðarorð, varúðarreglur og aukaverkanir má finna í notendahandbók örvunartækisins.

 • Geymið rafskaut þar sem börn ná ekki til.
 • Rafskaut eru aðeins ætluð fyrir einn einstakling.
 • EKKI má toga í leiðsluvírinn til að fjarlægja rafskaut.
 • EKKI má nota rafskaut sem eru af rangri stærð eða lögun fyrir örvunartækið, eða rafskaut sem eru rangt sett á. Slíkt getur valdið húðertingu eða brunasárum.
 • Rafskaut mega ekki snertast meðan á meðferð stendur.
 • Má EKKI nota á rofna húð. Ef vart verður við húðútbrot eða brunasár skal hætta notkun samstundis og hafa samband við lækni.
 • EKKI má fara yfir styrkleikann 0,1 watt/cm2.
 • EKKI má setja rafskaut á höfuð, yfir hjartastað eða framan á háls.
 • EKKI má beita örvun við akstur eða stjórnun véla.

ATHUGIÐ: Endingartími rafskauta fer eftir húðsvæði, undirbúningi húðar, gerð örvunar, geymslu og loftslagi. Lesið notendahandbók örvunartækisins vandlega fyrir notkun.

Alvarleg atvik af völdum notkunar þessarar vöru skal tilkynna tafarlaust til Alexgaard Manufacturing Co. Ltd. og lögbærra yfirvalda á staðnum